Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die wij met anderen sluiten. Het gaat om verkoop en koop van roerende goederen en alle overige overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor elk aanbod, offerte of prijsopgave.
1.2. Wij wijken alleen af van de deze algemene voorwaarden als we dit vooraf schriftelijk afspreken. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven gelden.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden die een contractpartij gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten, sluiten we nadrukkelijk uit. Dit betekent dat die algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Behalve als we hiervoor schriftelijk toestemming geven.
1.4. Met ‘u’ bedoelen we iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als contractpartij met ons, Technosafety BV, in een contractuele relatie staat. Of in de toekomst komt te staan.
1.5. Wij mogen de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen.
1.6. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. En met alle andere rechten en plichten die hieraan verbonden zijn.
1.7. Wij mogen gebruikmaken van derden als het gaat om de uitvoering van een overeenkomst die we met u sluiten.
1.8. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald vanuit het Nederlands en het Engels. Als er hierdoor verschillen in de tekst ontstaan, dan heeft de Nederlandse tekst en interpretatie van de algemene voorwaarden de voorkeur.
2. Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Elk schriftelijk aanbod, de offerte of prijsopgave geldt als een aanbod aan u. Dit aanbod is dertig (30) dagen geldig behalve als we een andere termijn afspreken. Het aanbod, de offerte of prijsopgave vervalt als u het niet binnen de afgesproken termijn aanneemt. Wij zijn op geen enkele manier nog gebonden aan een vervallen aanbod, offerte of prijsopgave. Behalve als we hier helder en duidelijk van afwijken. Dit gebeurt schriftelijk.
2.2.
Voor bepaalde klanten werken wij soms met vooraf vastgestelde prijslijsten. De beoordeling hiervoor ligt bij ons. De prijslijst is een beperkte periode geldig. Deze periode duurt nooit langer dan dertien (13) maanden. Na die periode vervalt de prijslijst. Is er sprake van een prijsverhogende factor door bijvoorbeeld de verhoging van grondstoffen, valutaverschillen, fabricage of iets anders? Dan kunnen wij per direct een prijsaanpassing doorvoeren op de prijzen die op de prijslijst staan.
2.3. In welke gevallen is er sprake van een overeenkomst?
Als u via onze site een bestelling doet en dit bestelformulier online verzendt. Als wij het bestelformulier ontvangen, is er sprake van een overeenkomst.
U heeft telefonisch uw bestelling bij ons gedaan (bepaald product en/of een bepaalde dienst). Per e-mail sturen wij u hiervan een bevestiging.
Wij hebben van u een ondertekende offerte ontvangen (per post, e-mail of fax).

2.4.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij u een orderbevestiging verstrekken. Dit kan ook per e-mail zijn als u het aanbod via onze site deed. De orderbevestiging sturen wij per e-mail naar het e-mailadres dat u ons gaf. Wij kunnen deze overeenkomst ongeldig verklaren. Dit doen wij als u niet aan de voorwaarden voldoet.
2.5.
Als u gebruikmaakt van elektronische communicatievormen, komt een geldige overeenkomst tot stand als u aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 voldoet. Het maakt hiervoor niet uit dat een ‘gewone’ handtekening ontbreekt. Onze elektronische bestanden gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. Vanzelfsprekend voor zover de wet dat toelaat. Communicatie via e-mail staat gelijk aan reguliere schriftelijke communicatie. En heeft daarom bewijsrechten dezelfde kracht.
2.6. Al onze informatie (online/offline), afbeeldingen, mondelinge of schriftelijke mededelingen, opgaven enzovoorts die wij aan u geven, doen wij zo nauwkeurig mogelijk. Maar het kan gebeuren dat er (tekstuele) onjuistheden zijn. Daarom maken wij hiervoor een voorbehoud. Dit betekent dat u geen rechten kunt ontlenen aan de versterkte informatie en de inhoud daarvan. Onjuistheden zijn geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn in euro’s. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zonder eventuele kosten voor verzending of transport.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. U betaalt als koper de prijs die wij met u afspreken en schriftelijk (digitaal) doorgeven (zie hiervoor artikel 2.4). Eventuele fouten of verschrijvingen in de prijsopgave kunnen wij ook na de overeenkomst corrigeren. Bijvoorbeeld onjuistheden waarvan u als koper weet of vermoedt dat de prijsstelling onjuist is.
3.4. Bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Voor sommige betaalmethoden zijn aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit laten we u vooraf duidelijk weten.
4. Betaling
4.1. U betaalt vooraf. Dit betekent dat uw betaling bij ons binnen is, voordat we de producten aan u leveren. Behalve als we hiervoor andere afspraken maken. Bij bestellingen via de site betaalt u op een van de andere manieren:
• via iDeal;
• Vooruitbetaling;
Als u via het buitenland aan ons betaalt, zijn de eventuele extra bankkosten voor uw rekening.
4.2.
Wilt u via een factuur betalen? Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet. Zo controleren wij onder andere de kredietwaardigheid, authenticatie en autorisatie.
4.3.
Wij hebben een betaaltermijn van dertig (30) dagen. Behalve als we hierover andere afspraken maken. Dit gebeurt schriftelijk. U bent als koper zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. U bent in gebreke als u niet binnen de gestelde termijn betaalt.
4.4.
Betaalt u niet of niet op tijd? Dan brengen wij u rente in rekening. Dit is 1,00% per maand. Wij rekenen vanaf de dag waarop u had moeten betalen tot aan de dag dat u het volledige bedrag heeft betaald. Wij rekenen een gedeelte van de maand als hele maand.
4.5.
U betaalt ook alle bijkomende (buiten-)gerechtelijke (incasso-)kosten die wij moeten betalen.
4.6.
Als u niet op tijd betaalt, kunnen we de overeenkomst per direct ontbinden. Of we stellen de levering uit tot het moment dat u het volledige bedrag betaalt. Dat is het bedrag inclusief eventuele rente en kosten.
5. Levering en levertijd
5.1. Wij leveren uw bestelling zo snel mogelijk. Als het product op voorraad is, proberen we bestellingen nog diezelfde dag te verzenden. Hiervoor geldt dat het product op voorraad moet zijn en u de bestelling op een werkdag voor 14:00 uur plaatst. Dit geldt voor verzendingen binnen Nederland. Als de levering langer duurt, laten we dat aan u weten. Voor sommige producten kan een langere levertijd gelden. Dit vermelden we op onze sites.
5.2.
Als een product tijdelijk niet op voorraad is, laten we u weten wanneer het product weer beschikbaar is. We proberen om de vertraging binnen een werkdag telefonisch of per e-mail aan u door te geven.
5.3.
Wij leveren op het adres dat u bij de bestelling opgaf.
5.4.
Op het moment dat wij de bestelde producten aan u leveren, gaat het risico van deze producten op u over.
5.5.
U kunt uw bestelling ook bij ons afhalen. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur.
6. Controleplicht van de koper
6.1. Als u de producten ontvangt, dan beoordeelt u direct of de producten in goede staat zijn. U bent hiertoe verplicht.
7. Tevredenheidsgarantie
7.1. U heeft tot twee weken na levering van onze producten een tevredenheidsgarantie. Tijdens deze twee weken gaat u zorgvuldig om met het product én de verpakking. U pakt het product alleen uit of gebruikt het voor zover dat nodig om te beoordelen of het product werkt zoals u verwacht. Maakt u gebruik van uw herroepingsplicht? Dan stuurt u het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele verpakking aan ons terug (ter attentie van: Technosafety BV, retourneren).
7.2.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het terugsturen aan de verpakking of het product. Dit geldt ook voor verlies en diefstal van het product en/of verpakking.
7.3.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van u als koper.
7.4.
Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht (zie artikel 7.1), dan betalen we binnen dertig (30) dagen het aankoopbedrag aan u terug.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. U bent eigenaar van het product als u alle kosten aan ons hebt betaald. Het gaat hierbij ook om de betaling van eventuele vergoeding van rente en extra kosten. En ook van eerdere of latere leveringen met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Dit geldt ook als u de producten al heeft ontvangen.
8.2. Voordat u eigenaar bent mag u de producten niet belasten, vervreemden, verpanden of op een andere manier bezwaren met enig beperkt recht.
9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1.
Wij garanderen dat de goederen in goede staat zijn als we ze aan u leveren. En ze voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt.
9.2.
Wij zijn niet verplicht tot betalen van een schadevergoeding. Behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Als wij schade vergoeden dan zal de vergoeding nooit hoger zijn dan de waarde van het product zoals op uw factuur staat. Er is alleen sprake van aansprakelijkheid als de producten die door ons zijn geleverd op de juiste wijze zijn gebruikt. En als er is vastgesteld dat wij met opzet of grove schuld hebben gehandeld. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
9.3.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Dit geldt in de gevallen van een koopovereenkomst c.q. verkoop van roerende zaken. Maar ook voor overige overeenkomsten die wij aangaan. Bijvoorbeeld als wij met u afspreken een zaak en/of goederen te repareren of te voorzien van een (technische) servicebeurt. Het gaat hier dan om een zaak en/of goederen die niet door ons zijn verkocht of geleverd.
9.4.
Er is geen sprake van garantie in de volgende gevallen:

Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht. Zoals bijvoorbeeld reparaties die niet met onze toestemming, of die van de fabrikant zijn gedaan.
Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
Als de gebreken het gevolg zijn van verkeerd gebruik.
Als de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Als slijtage als normaal gevolg kan worden beschouwd in verband met regulier gebruik.
Als u aan ons vraagt om een reparatie of servicebeurt te verrichten aan producten die niet door ons zijn geleverd of gekocht.
9.5.
U zorgt ervoor dat wij niet te maken krijgen met aanspraak door derden. Dit als zij ons aansprakelijk willen stellen. Behalve als wij volgens de wet de schade moeten betalen.
9.6.
Wij kunnen op onze sites links opnemen naar andere sites die misschien interessant of informatief voor de lezer zijn. Dit soort links zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wij verwijzen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
10. Overmacht
10.1. Als er sprake is van overmacht dan hoeven wij onze verplichtingen aan u niet na te komen. De verplichting stellen we uit voor de duur van de overmacht.
10.2.
Wat verstaan we onder overmacht? Dit zijn omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. Maar hierdoor onze verplichtingen aan u geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Dit zijn bijvoorbeeld stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen. Of storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Maar ook het niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige door de overheid te verkrijgen vergunning.
11. Intellectueel eigendom
11.1. U erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbende berusten. Het gaat om weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite.
11.2.
Onder intellectuele eigendomsrechten verstaan wij octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten. Waaronder octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
11.3.
U mag geen gebruikmaken van de intellectuele eigendomsrechten (zie artikel 11.2) of hierin wijzigingen aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder schriftelijke toestemming van ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden. Behalve als het alleen gaat om privégebruik van het product zelf.
12. Persoonlijke gegevens
12.1. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. Wij delen deze informatie niet met anderen.
12.2. Wij houden ons aan de privacy wet- en regelgeving.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is alleen het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Wij sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag over internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (VN Verdrag 1980) uit.
13.3. Alle geschillen die te maken hebben of voorkomen uit een aanbod of overeenkomst van ons, leggen wij voor aan de bevoegde rechter van Rechtbank in Rotterdam